Jan Paweł II i niebezpieczny LIBERALIZM

Poniżej podajemy kilka fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II i innych znanych osób na temat liberalizmu i prawdziwej wolności . Jan Paweł II w kazaniu podczas Mszy św. na Błoniach powiedział znane już słowa: „Potrzeba tego i dzisiaj, kiedy różne siły – czesto kierujące się fałszywą ideologią wolności – starają się ten teren (wolności narodowej) zagospodarować dla siebie. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasila się również w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest prawda krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności jest istotowo związana z dziejami naszego narodu”. W dniach 21-25 stycznia 1998 r w czasie pielgrzymki na Kubę uważanej za jedną z najważniejszych. Papież apelował bardzo mocno o respektowanie praw człowieka, wolności i sprawiedliwości społecznej. Potępiał w ten sposób dyktaturę komunistyczną, ale równocześnie krytykował drapieżny liberalizm współczesnego kapitalizmu. Wystąpił do Fidela Castro o zwolnienie więźniów politycznych, ale również do USA o zniesienie embarga. Skrytykował dwa rodzaje fundamentalizmu: "Nowoczesne państwo nie może uczynić ateizmu ani religii jednym ze swych nakazów politycznych". Był w bardzo dobrej formie fizycznej i dobrym humorze - przerywanie mu oklaskami skomentował żartem: "Papież nie jest przeciw aplauzom. Papież je lubi, bo może sobie wtedy trochę odpocząć". Natomiast w liście pasterskim abp Józef Michalik pisze: "Laicyzm (...) przybiera teraz nazwę liberalizmu i kapitalizmu. Dawniej Wschód, a dziś i Zachód będzie domagał się, aby Polska zaakceptowała pełny liberalizm społeczny, polityczny, a także ideowy, religijny. Stajemy oto wobec nowej formy totalitaryzmu, czyli nietolerancji dla dobra, dla praw Bożych, aby bezkarnie szerzyć zło i w efekcie znów skrzywdzić najsłabszych. Przestarzały w świecie sekularyzm dziś w Polsce właśnie szuka nowych sił i domaga się, aby Ojczyzna nasza została wchłonięta w system laicyzmu, aby wycofano religię z życia społecznego, krzyż i jego treści z życia publicznego, aby zamknięto wymiar życia do sfer praktycznego materializmu i egoizmu". W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami odrodzenia religijnego i poszukiwania Boga, równocześnie jednak nasilają się procesy laicyzacji i dechrystianizacji. Tak zwany świat zachodni, żyjący w dobrobycie cywilizacji konsumpcyjnej, a więc materialistycznej, nacechowany jest skrajnym liberalizmem prowadzącym do relatywizmu w dziedzinie prawdy, do przekonania, że nie istnieje żadna prawda obiektywna. Liberalizm ten prowadzi również do osłabienia, a nawet zaniku poczucia obiektywnych norm moralnych, do zaniku rozróżnienia między dobrem a złem. A skoro nie ma tego rozróżnienia, człowiek może robić to, co chce. Ongiś Graham Green przestrzegał: „Jeśli chcemy stworzyć piekło na ziemi, wystarczy ludziom na wszystko pozwolić”. Widząc wyraźnie, jak we współczesnym świecie powiększa się liczba ludzi ubogich, Ojciec Święty wzywał i wzywa pełnych euforii liberalnych propagandzistów, aby się opamiętali, aby zrozumieli, że wolność, w tym wolność rynkowa, jeśli pozbawiona jest troski o drugiego człowieka i odpowiedzialności za społeczeństwo, prowadzi do krzywdy społecznej, nędzy wielu rodzin, niepokojów, krwawych zamieszek oraz innych nieszczęść. Ciągle powtarzał i powtarza, że nie można własnego szczęścia i dobrobytu zbudować na krzywdzie, niesprawiedliwości i na cierpieniu drugiego człowieka, naszego brata. Liberalnym ekonomistom przypomina, że to nie człowiek jest dla gospodarki, lecz gospodarka dla człowieka. Konsekwentnie broni prospołecznej, opartej na zasadach solidaryzmu, gospodarki rynkowej, dającej szansę na godne życie każdej rodzinie, wzywając jednocześnie do opamiętania hałaśliwy liberalizm ekonomiczny i światopoglądowy, który wykorzystując swoje potężne media i pieniądze, dąży do rządzenia światem w oparciu o materialistyczną, hedonistyczną koncepcję człowieka. Liberalizm to również przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych, eutanazja, małżeństwa homoseksualne. Liberalizm = życie bez zasad
Autor: bj
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :